Lịch sử phát triển AddComm

AddComm l� một c�ng ty c�ng nghệ th�ng tin quốc tế, ch�ng t�i cung cấp c�c giải ph�p về mạng viễn th�ng cho c�c nh� khai th�c viễn th�ng, doanh nghiệp...

Sứ mệnh và Tầm nhìn

AddCommmong muốn trở thnh một tổ chức kiểu mới, giầu mạnh bằng nỗ lực lao động sng tạo trong khoa học kỹ thuật v cng nghệ ...

Văn hóa AddComm

AddComm�tự h�o l� một trong số �t c�ng ty c� nền văn h�a ri�ng, đặc sắc v� kh�ng thể trộn lẫn. Văn h�a AddComm h�nh th�nh c�ng với sự ra đời của c�ng ...