Văn bản pháp luật

Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngy 23/11/2011 của Thủ tướng Chnh phủ về việc giảm tiền thu đất trong năm 2011 v năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tế. ...
Xem thêm...
Quốc tịch Việt Nam những quy đinh chung ...
Xem thêm...
Thủ tướng Chnh phủ vừa ban hnh Nghị định số 38/2011/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hnh chnh của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP về thi hnh Luật Đất đai; ...
Xem thêm...