Chi tiết tin

Ứng dụng OTT bảo mật - Security

� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Ứng dụng bảo mật Ensurity�

Ensurity�l�ứng dụng gọi thoại, video, nhắn tin, chia sẻ t�i liệu một c�ch ho�n to�n bảo mật tr�n điện thoại Smartphone. Ensurity hoạt động tr�n nền tảng Internet v� được c�i đặt tr�n Smartphone với Account đăng nhập được cấp bởi người quản trị. �

Chỉ Ensurity App mới c� kh�i niệm quản trị account thực sự. Quản trị vi�n c� thể quản trị tất cả c�c Account trong tổ chức của m�nh tr�n giao diện Web như: th�m, x�a, sửa c�c Account. Th�ng tin được trao đổi qua Ensurity ho�n to�n được m� h�a bảo mật v� c� thể kiểm so�t khi một th�nh vi�n rời tổ chức m� kh�ng lo ngại c�c th�ng tin nội bộ bị r� rỉ.�

C�c đặc điểm nổi bật:

  • - Hoạt động tr�n c�c nền tảng OS kh�c nhau (Android, iOS, Windows phone, Blackberry).
  • - Gửi tin nhắn bay hơi (tự động x�a sau 60s).
  • - Ứng dụng c�ng nghệ m� h�a h�nh ảnh trong tạo Key.
  • - Theo d�i nơi h�nh ảnh/t�i liệu đ� gửi.�
  • - C�c tin nhắn, cuộc gọi thoại, t�i liệu gửi đi ho�n to�n được m� h�a.
  • - Kh�ng lo ngại c�c vấn đề về việc lộ dữ liệu khi sử dụng Ensurity App ngay cả khi bị mất thiết bị.
  • - C� thể quản trị tất cả c�c Account v�o/ra tổ chức để kiểm so�t th�ng tin nội bộ.�

Resources