Chi tiết tin

Nhận thực hai lớp 3DID

� � � � � � � � � � � � � � � �� � �

3DID l� c�ng nghệ ti�n tiến nhất về m� h�a h�nh ảnh. 3DID gi�p người sử dụng ho�n to�n tự tin v� an t�m khi đăng nhập hoặc thực hiện bất kỳ giao dịch n�o li�n quan tới x�c nhận, x�c thực.�

Thay c�ch bảo mật truyền thống chỉ với user/password, 3DID tăng cường th�m một lớp bảo mật bằng c�ng nghệ m� h�a h�nh ảnh. Sau khi đăng k�, người sử dụng c� thể c�i ứng dụng 3DID tr�n ch�nh Smartphone của m�nh. Theo đ�, với mỗi lần đăng nhập v�o bất kỳ t�i khoản n�o tr�n giao diện Web hay thực hiện giao dịch tr�n ATM, ngo�i user/password, th� người sử dụng sẽ nhận được một m� qu�t (QR code) tr�n m�n h�nh Web/ATM, v� chỉ c� thể d�ng ch�nh thiết bị đ� đăng k� 3DID mới c� thể qu�t m� được nhận.

Nếu q�a tr�nh nhận thực giữa 3DID v� server đăng k� th�nh c�ng, th� qu� tr�nh đăng nhập/giao dịch mới được thực hiện.

Ưu điểm:

  • - Ứng dụng c�ng nghệ m� h�a h�nh ảnh ti�n tiến nhất.
  • - Chỉ c� ứng dụng 3DID tr�n Smartphone đăng k� mới c� khả năng qu�t m� bảo mật QR để x�c thực.
  • - Q�a tr�nh truyền giữa 3DID v� server x�c thực được m� h�a bằng c�ng nghệ m� h�a h�nh ảnh.
  • - Bất kỳ giao dịch n�o li�n quan tới trả ph� đều gửi y�u cầu x�c nhận tới ứng dụng 3DID để x�c thực.
  • - C� thể tạo m� PIN cho ch�nh ứng dụng 3DID tr�n Smartphone v� ho�n to�n c� thể kiểm so�t ngay cả khi bị mất thiết bị.

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Resources