Chi tiết tin

Mã hóa đường truyền L4Crypt

� � � � � � � � � � � � � � � ��

� � � � � � � � � � � ��M� h�nh triển khai giải ph�p m� h�a đường truyền L4Crypt

� � � � �L4Crypt�l� giải ph�p m� h�a đường truyền ho�n hảo cho c�c tổ chức, doanh nghiệp v� l� giải ph�p h�ng đầu của Unik. L4Crypt m� h�a mọi th�ng tin (data/video/voice/fax) trong suốt qu� tr�nh truyền.

Một số ưu điểm nổi bật của giải ph�p L4Crypt:

  • - M� h�a mọi dạng dữ liệu tr�n nền tảng IP (data/video/voice/fax).
  • - Hỗ trợ hoạt động với lưu lượng 10/100/1000 Mbps.
  • - Bảo mật cho cả Layer 2, Layer 3, Layer 4.
  • - Kh�ng sử dụng hệ điều h�nh, tất cả hoạt động dựa tr�n c�ng nghệ mạch t�ch hợp FPGA.
  • - C� thể t�y chỉnh thuật to�n m� h�a theo nhu cầu của người sử dụng.
  • - Ph�n phối Key th�ng qua thiết bị tạo key ngẫu nhi�n v� c�c thiết bị Mother Fillgun (MFG), Child Fillgun (CFG) chuy�n dụng, c�ng với c�c giao diện kết nối đặc biệt. �
  • - M� h�a với 256bit Key/mỗi g�i tin:�kết hợp 128bit Key từ bộ tạo Key ngẫu nhi�n (được truyền qua MFG/CFG) v� 128bit Key từ module tạo Key ngẫu nhi�n trong thiết bị L4Crypt. �
  • - Cơ chế cảm biến chống c�c tấn c�ng vật l� từ b�n ngo�i.
  • - Hỗ trợ 256 tunnel (cho cả mode Layer 3 & Layer 4).
  • - Độ trễ thấp ~16 �s.�

� � � � � � � � �� � � ��� � ���

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � ��

Resources