Thông tin quy hoạch

Bạn phải thực hiện cc thủ tục theo quy định tại Điều 23, Nghị định số 88/2009/NĐ-CP v tham khảo cc quy định trong Nghị định ny cụ thể như sau: ...
Xem thêm...
Cc ki-ốt kinh doanh dịch vụ v khu vực để xe l sở hữu ring, hay sở hữu chung trong nh chung cư. Đề nghị Chuyn mục giải đp vấn đề ny? ...
Xem thêm...