Chi tiết tin

Luật Đất đai 2013: Không có chuyện “đa sở hữu”?

Ngy 12/9/2012

Bộ Ti nguyn v Mi trường vừa chnh thức cng bố, lấy kiến đng gp của cc bộ ngnh đối với dự thảo mới nhất của Luật Đất đai 2013.

C hai nội dung đng ch trong dự thảo cng bố lần ny l vấn đề sở hữu đất đai v thời hạn giao đất nng nghiệp cho người dn liệu c được sửa đổi theo đề xuất của cc chuyn gia, nh khoa học trong gần hai năm qua.

Tuy nhin, thay v sửa đổi theo hướng đa sở hữu đất đai như đề xuất, dự thảo lần ny vẫn quyết định duy tr duy nhất một hnh thức sở hữu ton dn đối với đất đai.

Tại chương 2, điều 12 của dự thảo luật quy định r, “đất đai thuộc sở hữu ton dn do Nh nước đại diện chủ sở hữu”. Nh nước thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai như quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; mục đch sử dụng đất; hạn mức giao đất, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất v thời hạn sử dụng đất; thu hồi đất, định gi đất…

Điều 15 của dự thảo luật cũng nhấn mạnh, Nh nước quyết định thu hồi đất để sử dụng vo mục đch quốc phng an ninh, lợi ch quốc gia, lợi ch cng cộng, pht triển kinh tế; do vi phạm php luật đất đai, do chấm dứt sử dụng đất.

Đối với đất sử dụng c thời hạn, dự thảo luật quy định r: thời hạn giao đất nng nghiệp cho hộ gia đnh, c nhn sử dụng l 50 năm. Khi hết thời hạn, người sử dụng đất được Nh nước tiếp tục giao đất nếu c nhu cầu tiếp tục sử dụng, chấp hnh đng php luật về đất đai trong qu trnh sử dụng v việc sử dụng đất đ ph hợp với quy hoạch sử dụng đất đ được xt duyệt.

Thời hạn cho thu đất nng nghiệp đối với hộ gia đnh, c nhn sử dụng l khng qu 50 năm. Thời hạn giao đất, cho thu đất được tnh từ ngy c quyết định giao đất, cho thu đất của cơ quan nh nước c thẩm quyền.

Ngoi ra, dự thảo cũng ni r, thời hạn giao đất, cho thu đất đối với tổ chức kinh tế để sử dụng vo mục đch sản xuất nng nghiệp, lm nghiệp, nui trồng thủy sản, lm muối; tổ chức kinh tế, hộ gia đnh, c nhn để sử dụng đất lm mặt bằng xy dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; tổ chức kinh tế để thực hiện cc dự n đầu tư; người Việt Nam định cư ở nước ngoi, tổ chức, c nhn nước ngoi, tổ chức kinh tế lin doanh để thực hiện cc dự n đầu tư tại Việt Nam được xem xt, quyết định trn cơ sở dự n đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thu đất nhưng khng qu 50 năm.

Đối với dự n c vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự n đầu tư vo địa bn c điều kiện kinh tế - x hội kh khăn, địa bn c điều kiện kinh tế - x hội đặc biệt kh khăn m cần thời hạn di hơn th thời hạn giao đất, cho thu đất l khng qu 70 năm.

Đối với cc dự n kinh doanh nh ở th thời hạn sử dụng đất đối với chủ đầu tư l thời hạn thực hiện dự n, người mua nh ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lu di.

Khi hết thời hạn, người sử dụng đất được Nh nước xem xt gia hạn sử dụng đất nếu c nhu cầu tiếp tục sử dụng, chấp hnh đng php luật về đất đai trong qu trnh sử dụng v việc sử dụng đất đ ph hợp với quy hoạch sử dụng đất đ được xt duyệt.

Đối với đất bi bồi ven sng, ven biển, dự thảo luật nu r “Nh nước khuyến khch tổ chức kinh tế, hộ gia đnh, c nhn đầu tư đưa đất bi bồi ven sng, ven biển vo sử dụng”.

Hộ gia đnh, c nhn đ được Nh nước giao đất bi bồi ven sng, ven biển trước ngy Luật Đất đai 2013 c hiệu lực thi hnh để sử dụng vo mục đch nng nghiệp th được tiếp tục sử dụng trong thời hạn giao đất cn lại. Khi hết thời hạn giao đất nếu c nhu cầu sử dụng đất, ph hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất v khng vi phạm php luật đất đai th Nh nước xem xt cho thu đất.

vneconomy

Resources

Document NTR