Phủ quỳ Happy Land

Tiện ch cng đồng đường dẫn vo khu căn hộ được ngăn cch bởi khoảng cy xanh cch ly rộng gần 5000 m2 khng chỉ l khng gian tuyệt vời ...
Xem thêm...
Dự n Happy Land ...
Xem thêm...
Hnh ảnh căn hộ dự n ...
Xem thêm...
Ảnh thi cng thng 12 năm 2011 ...
Xem thêm...
Cng ty addcomm land ...
Xem thêm...
Mặt bằng tổng thể của dự n ...
Xem thêm...