gradients

Quyết định số 2093/QĐ-TTg giảm thuế đất năm 2011-2012

Điều 1. Giảm 50% tiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 cho các tổ chức kinh tế đang hoạt động trong các ngành sản xuất (không bao gồm các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ) đang thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm mà trong năm 2011 và 2012 phải xác định đơn giá thuê đất theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại  Điều 2. Quyết định này, gồm:

  1. Tổ chức kinh tế đến thời hạn xác định lại đơn giá thuê đất cho thời kỳ ổn định mới.

  2. Tổ chức kinh tế hết thời hạn được miễn tiền thuê đất mà đến thời hạn phải xác định tiền thuê đất phải nộp.

  3. Tổ chức kinh tế đã sử dụng đất trước ngày 1 tháng 3 năm 2011 đang được tạm nộp số tiền thuê đất mà từ ngày 1 tháng 3 năm 2011 phải xác định chính thức số tiền thuê đất phải nộp.

  4. Tiền thuê đất sau khi được giảm theo quy định tại Điều này không thấp hơn tiền thuê đất phải nộp năm 2010 (với cùng mục đích sử dụng đất thuê và diện tích thu tiền thuê đất). Trường hợp tiền thuê đất sau khi được giảm vẫn lớn hơn 2 lần so với tiền thuê đất phải nộp năm 2010 thì tổ chức kinh tế được giảm tiếp tiền thuê đất của năm 2011, năm 2012 đến mức bằng 2 lần tiền thuê đất phải nộp năm 2010.

 

Điều 2. Điều kiện để được giảm tiền thuê đất.

  1. ​Sử dụng đất thuê đúng mục đích, đúng quy định của Pháp luật đất đai.

  2. Có số tiền thuê đất xác định lại theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ tăng từ 2 lần trở lên so với tiền thuê đất phải nộp năm 2010 (với cùng mục đích sử dụng đất thuê và diện tích thu tiền thuê đất).

 

Điều 3. Căn cứ quy định tại Điều 1, Điều 2 Quyết định này, giao Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện việc giảm tiền thuê đất theo dúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005, Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 và quy định tại Quyết định này.

 

Trong thời gian được cấp có thẩm quyền xem xét việc giảm tiền thuê đất, các tổ chức kinh tế thuộc đối tượng quy định tại Điều 1 Quyết định này được tạm nộp tiền thuê đất theo mức đã nộp năm 2010; sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê đất sẽ nộp số còn thiếu (nếu có) theo quy định và không bị phạt chậm nộp đối với số còn thiếu. Trường hợp không được cơ quan có thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê đất thì tiếp tục nộp số còn thiếu theo quy định nhưng không bị phạt chậm nộp đối với số còn thiếu này.

 

Điều 4. Đối với những trường hợp tổ chức kinh tế đang hoạt động trong cách ngành sản xuất (không bao gồm các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ) đã có hợp đồng thuê đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật về thu tiền đất, nếu trong trường hợp đồng đã quy định cụ thể tiền thuê đất phải nộp hàng năm thì doanh nghiệp tiếp tục thực hiện theo hợp đồng thuê đất đã ký.

 

Điều 5. Điều khoản thi hành.

  • Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  • Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định này.

  • Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.