Chi tiết tin

Văn hóa AddComm

AddComm�tự h�o l� một trong số �t c�ng ty c� nền văn h�a ri�ng, đặc sắc v� kh�ng thể trộn lẫn. Văn h�a AddComm h�nh th�nh c�ng với sự ra đời của c�ng ty.

Đ� l� sự chia sẻ niềm tin v� hệ thống gi� trị của c�c th�nh vi�n. Văn h�a AddComm đ� trở th�nh m�n ăn tinh thần, chất keo đo�n kết, s�n chơi tuyệt vời, nguồn động vi�n cổ vũ v� l� niềm tự h�o của mỗi nh�n vi�n AddComm. C�c thế hệ AddComm đ� nối tiếp nhau đ� chấp nhận tr�n trọng v� c�ng nhau vun đắp cho văn h�a AddComm ng�y c�ng c� c� t�nh v� gi�u bản sắc.

Ban truyền th�ng v� c�ng cộng của AddComm c� nhiệm vụ ph�t triển v� g�n giữ văn h�a AddComm. H�ng năm, ban truyền th�ng v� c�ng cộng của AddComm lu�n tổ chức c�c hoạt động văn h�a - thể thao nhằm mang lại cho người AddComm một cuộc sống tinh thần phong ph�, sự gắn b� với c�ng ty, tin tưởng v�o tương lai c�ng th�nh c�ng với AddComm.

Resources