Chi tiết tin

Tinh thần AddComm

Tinh thần AddComm l� những gi� trị cốt l�i l�m n�n th�nh c�ng v� quy định t�nh chất nổi trội của thương hiệu AddComm, được h�nh th�nh qua những ng�y th�ng gian khổ đầu ti�n của c�ng ty, được x�y dựng từ những kinh nghiệm v� sự học hỏi, t�i luyện qua những thử th�ch trong suốt qu� tr�nh ph�t triển.

Nh�n vi�n AddComm t�n trọng c� nh�n, đổi mới c�ng ty v� đồng đội. Tinh thần l� nguồn sức mạnh mang tinh thần v� địch đem đến cho AddComm th�nh c�ng nối tiếp th�nh c�ng. Tinh thần n�y l� hồn của AddComm, mất n� đi AddComm kh�ng c�n l� AddComm nữa. Mỗi nh�n vi�n AddComm c� tr�ch nhiệm bảo vệ đến c�ng tinh thần của AddComm.

L�nh đạo c�c cấp - người giữ lửa cho tinh thần n�y cần ch� c�ng, gương mẫu v� s�ng suốt. C� như vậy th� AddComm sẽ ph�t triển v� trường tồn c�ng thời gian.

Nếu biết g�n giữ v� ph�t huy, tinh thần AddComm sẽ c�n dẫn dắt AddComm trường tồn, tiếp tục th�nh c�ng vượt trội, đạt được những th�nh tựu to lớn hơn nữa.

Resources