Chi tiết tin

Lịch sử phát triển AddComm

Ch�ng T�i l� Ai

AddComm l� một c�ng ty c�ng nghệ th�ng tin quốc tế, ch�ng t�i cung cấp c�c giải ph�p về mạng viễn th�ng cho c�c nh� khai th�c viễn th�ng, doanh nghiệp, ch�nh phủ.... AddComm đem đến nhiều giảp ph�p cho nhiều thị trường v� c�c dịch vụ đa phương tiện từ c�c đối t�c, ch�ng t�i cung cấp c�c dịch vụ quản l� v� hỗ trợ cho kh�ch h�ng.

Ch�ng t�i l�m g�

Với hơn 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuy�n m�n, AddComm đầu tư rất nhiều v�o lĩnh vực chuy�n m�n để phục c�c nh� khai th�c mạng viễn th�ng. AddComm cam kết đem đến c�c dịch vụ tư vấn, t�ch hợp v� quản l� với chất lượng h�ng đầu, như l� dịch vụ đa phương tiện tổng hợp, gi�m s�t video, t�ch hợp bảo mật, mạng truy cập.

Lợi �ch đem lại cho kh�ch h�ng

Sự th�ng th�i của đội ngũ l�nh đạo v� c�c kỹ sư c� chuy�n m�n cao đem đến một sự pha trộn độc đ�o giữa chuy�n m�n, kinh nghiệm bu�n b�n v� c�c cấp độ phục vụ kh�ch h�ng v�o với nhau một c�ch xuất sắc. Sự kết hợp với đội ngũ quản l� d�y dạn v� đa năng, ch�ng t�i tạo n�n thế mạnh của ch�nh m�nh từ nền tảng chuy�n nghiệp của m�nh bao gồm kỹ năng chuy�n m�n, t�i ch�nh v� c�c chiến lược marketing.

Sức mạnh của ch�ng t�i

AddComm c� c�c mối quan hệ l�u bền với c�c nh� cung cấp thiết bị h�ng đầu để đem đến c�c sản phẩm c�ng nghệ ti�n tiến tới c�c doanh nghiệp, c�c nh� khai th�c mạng viễn th�ng v� c�c ban ng�nh ch�nh phủ một c�ch an to�n để triển khai c�c giải ph�p của ch�ng t�i.

Resources