Chi tiết tin

Dịch vụ tư vấn

Ä�ánh giá và phân tích

 

Các chuyên gia của AddComm sẽ giúp há»� thá»�ng cÆ¡ sá»� hạ tầng của bạn hoạt Ä�á»�ng hiá»�u quả và Ä�ạt công suất tá»�i Ä�a bằng những phÆ°Æ¡ng pháp phân tích rủi ro và tìm ra các cÆ¡ há»�i tại các há»� thá»�ng của bạn, và sau Ä�ó Ä�Æ°a ra các giải pháp giúp tá»�i Æ°u há»� thá»�ng của bạn.

 

Thiết kế và xây dá»±ng kế hoạch

 

Khi bạn muá»�n thiết kế lại má»�t há»� thá»�ng mạng, hãy ủy thác công viá»�c Ä�ó cho chúng tôi, các chuyên gia của AddComm sẽ giúp bạn giá»�i hạn Ä�ược phạm vi và Ä�á»�nh nghÄ©a ra các yêu cầu sẽ có trong các dá»± án sắp tá»�i của bạn, chúng tôi cung cấp bản thiết kế kiến trúc chi tiết và các thông sá»� kỹ thuật cần thiết Ä�á»� giúp bạn triá»�n khai nhanh tróng và dá»� dàng.

 

Triá»�n khai dá»± án

 

Nâng cấp sản phẩm hoặc chuyá»�n giao sang công nghá»� má»�i Ä�á»�u giúp nâng cao khả nÄ�ng của há»� thá»�ng trong các vấn Ä�á»� nhÆ° bảo mật, tính sẵn sàng và hiá»�u nÄ�ng của mạng. Các chuyên gia của AddComm vá»�i kỹ nÄ�ng chuyên sâu và kinh nghiá»�m lâu nÄ�m vá»� công nghá»� sẽ giúp bạn triá»�n khai dá»± án vá»�i sá»± tá»± tin lá»�n.